Search your favorite song right now

1. Deva Premal - Om Tare Tuttare

 • Duration: 432
 • Channel: music
Deva Premal - Om Tare Tuttare

Древняя тибетская мантра обладает огромной силой. Считается, что регулярные мантрические практики с использованием этой молитвы помогают исцелить физическое тело и душу от недугов различного происхождения. Кроме того чтение этой мантры возвращает в сердце радость и защищает от различных опасностей.


2. Green Tara - Om Tare Tuttare Ture Soha - Mercedes Bahleda

 • Duration: 658
 • Channel: music
Green Tara - Om Tare Tuttare Ture Soha - Mercedes Bahleda

Green Tara - Om Tare Tuttare Ture Soha - Mercedes Bahleda


3. Om Tare Tuttare Ture Soha Tara Mantra - Om Dalieh Du Dalieh Dulieh Souha - Version by August Fenris

 • Duration: 623
 • Channel: music
Om Tare Tuttare Ture Soha Tara Mantra - Om Dalieh Du Dalieh Dulieh Souha - Version by August Fenris

Om Tare Tuttare Ture Soha Tara Mantra - Om Dalieh Du Dalieh Dulieh Souha - Version by August Fenris Version by August Fenris Produced by Mauricio Ramanat


4. Om Tare Tuttare

 • Duration: 433
 • Channel: music
Om Tare Tuttare

Om Tare Tuttare


5. Sitatara (White Tara) mantra - Om Tare Tuttare

 • Duration: 407
 • Channel: music
Sitatara (White Tara) mantra - Om Tare Tuttare

Sitatara (White Tara) mantra - Om Tare Tuttare7. Om Tare Tuttare Ture Soha, Tara Mantra

 • Duration: 441
 • Channel: shortfilms
Om Tare Tuttare Ture Soha, Tara Mantra

Om Tare Tuttare Ture Soha, Tara Mantra


8. Deva Premal - Om Namo Bhagavate

 • Duration: 432
 • Channel: music
Deva Premal - Om Namo Bhagavate

Deva Premal - Om Namo Bhagavate


9. Deva Premal & Miten - Om Purnam, Dakshina

 • Duration: 165
 • Channel: music
Deva Premal & Miten - Om Purnam, Dakshina

Deva Premal & Miten - Om Purnam, Dakshina


10. Deva Premal - Om Hraum Mitraya

 • Duration: 268
 • Channel: music
Deva Premal - Om Hraum Mitraya

Deva Premal - Om Hraum Mitraya


11. Deva Premal - Om Namo Bhagavate

 • Duration: 432
 • Channel: music

12. Deva Premal et Miten - Om Purnam.

 • Duration: 165
 • Channel: music

13. DEVA PREMAL - OM NAMAHA SHIVAYA

 • Duration: 384
 • Channel: music
DEVA PREMAL - OM NAMAHA SHIVAYA

Om Namaha Shivaya


14. Om Namo Bhagavate~Deva Premal

 • Duration: 435
 • Channel: music
Om Namo Bhagavate~Deva Premal

Om Namo Bhagavate~Deva Premal


15. Om Schree Saché ✫✫✫ Deva Premal

 • Duration: 600
 • Channel: creation
Om Schree Saché ✫✫✫ Deva Premal

Meditar repitiendo un mantra es una experiencia llena de misticismo y magia...


16. ✿ Om Mani Padme Hum ✿ Deva Premal

 • Duration: 485
 • Channel: shortfilms
✿ Om Mani Padme Hum ✿ Deva Premal

- Úm ma ni bát di hồng. Nếu có người viết chép Đại Minh này, đồng với việc viết chép 8 vạn 4 ngàn Pháp tạng. Nếu lấy kim bảo cõi Trời tạo hình tượng của các đức Như Lai số như vi trần, không bằng chép viết một chữ trong sáu chữ Đại Minh này, chỗ thu hoạch công đức quả báo không thể nghĩ bàn, người ấy sẽ được 108 món Tam-ma-địa môn.


17. Deva Premal, Miten & Manose ( Guest Maneesh de Moor) OM Kumara (Innocence)

 • Duration: 607
 • Channel: music
Deva Premal, Miten & Manose ( Guest Maneesh de Moor) OM Kumara (Innocence)

Deva Premal, Miten & Manose ( Guest Maneesh de Moor) OM Kumara (Innocence)


18. Deva Premal et Miten - Om Namo

 • Duration: 658
 • Channel: music

19. Om Gam Ganapataye Namaha- Deva Premal

 • Duration: 489
 • Channel: music
Om Gam Ganapataye Namaha- Deva Premal

Om Gam Ganapataye Namaha- Deva Premal


20. ✿ Om Mani Padme Hum ✿ Deva Premal

 • Duration: 485
 • Channel: music
✿ Om Mani Padme Hum ✿ Deva Premal

Úm ma ni bát di hồng. Nếu có người viết chép Đại Minh này, đồng với việc viết chép 8 vạn 4 ngàn Pháp tạng. Nếu lấy kim bảo cõi Trời tạo hình tượng của các đức Như Lai số như vi trần, không bằng chép viết một chữ trong sáu chữ Đại Minh này, chỗ thu hoạch công đức quả báo không thể nghĩ bàn, người ấy sẽ được 108 món Tam-ma-địa môn.