Search your favorite song right now3. Samara feat. Ruka - Fe Dhi9a

Samara feat. Ruka - Fe Dhi9a

Samara - Lasmer is the latest release on Red Diamond.

nothing at of , which is
6. སེམས་ཙམ་པའི་གྲུབ་མཐའ།-A001623_01

སེམས་ཙམ་པའི་གྲུབ་མཐའ།-A001623_01

ཝཱ་ཎ་དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་གི་ཞི་འཚོ་དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་བཞུགས་པའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་སེམས་དཔའ་རྡོ་རྗེ་མཆོག་གི་དཔེ་ཁྲིད་ཟིན་ཐོ།

nothing at of , which is


7. སཱརནཱཐའི་གནས་བཤད། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་བྱམས་པ་བསམ་གཏན། A001657-Sarnath Gneshed

སཱརནཱཐའི་གནས་བཤད། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་བྱམས་པ་བསམ་གཏན། A001657-Sarnath Gneshed

ཝཱ་ཎ་དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་གི་ཞི་འཚོ་དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་བཞུགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བའི་མཁས་དབང་བྱམས་པ་བསམ་གཏན་མཆོག་གི་དཔེ་ཁྲིད་ཟིན་ཐོ། ནང་པའི་གནས་ཆེན་གཙོ་བོ་བཞི་ནི། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་སྐུ་འཁྲུངས་པའི་གནས་ལུམ་བི་ནི་(लुम्बिनी Lumbini)དང་། སངས་རྒྱས་སའི་གནས་རྡོ་རྗེ་གདན། ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྐོར་སའི་གནས་(སཱརནཱཐ)ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱི། སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་སའི་གནས་རྩ་མཆོག་གྲོང་བཅས་བཞི་རེད།

nothing at of , which is9. སྙན་ངག་ལེའུ་དང་པོའི་དཀའ་གནད་ཁག A001351-2

སྙན་ངག་ལེའུ་དང་པོའི་དཀའ་གནད་ཁག A001351-2

ཝཱ་ཎ་དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་གི་ཞི་འཚོ་དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་བཞུགས་པའི་འགོས་པདྨ་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གི་དཔེ་ཁྲིད་ཟིན་ཐོ།

nothing at of , which is


10. ཡི་གེའི་སྐོར། འགོས་པདྨ་རྒྱལ་མཚན། A000995-1

ཡི་གེའི་སྐོར། འགོས་པདྨ་རྒྱལ་མཚན། A000995-1

ཝཱ་ཎ་དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་གི་ཞི་འཚོ་དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་བཞུགས་པའི་འགོས་པདྨ་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གི་དཔེ་ཁྲིད་ཟིན་ཐོ།

nothing at of , which is


11. སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱིའི་སྐོར།-A000624

སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱིའི་སྐོར།-A000624

ཝཱ་ཎ་དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་གི་ཞི་འཚོ་དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་བཞུགས་པའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་སེམས་དཔའ་རྡོ་རྗེ་མཆོག་གི་དཔེ་ཁྲིད་ཟིན་ཐོ།

nothing at of , which is


12. སི་ཏུ་འགྲེལ་ཆེན་སུམ་ཅུ་པ།A000813-1

སི་ཏུ་འགྲེལ་ཆེན་སུམ་ཅུ་པ།A000813-1

ཝཱ་ཎ་དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་གི་ཞི་འཚོ་དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་བཞུགས་པའི་འགོས་པདྨ་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གི་དཔེ་ཁྲིད་ཟིན་ཐོ།

nothing at of , which is


13. Say Something - Cover by Andy Dhi (Spanish Version)

Say Something - Cover by Andy Dhi (Spanish Version)

https://www.youtube.com/watch?v=ctHHJkBthPE

nothing at of , which is15. Hak Dhi Kammai

  • Published: 2016-01-31T19:48:24Z
  • By A_J
Hak Dhi Kammai

nothing at of , which is


16. དུས་ཆེན་ངོས་འཛིན་དང་ཕན་ཡོན། A001198-1

དུས་ཆེན་ངོས་འཛིན་དང་ཕན་ཡོན། A001198-1

ཝཱ་ཎ་དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་གི་ཞི་འཚོ་དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་བཞུགས་པའི་འགོས་པདྨ་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གི་དཔེ་ཁྲིད་ཟིན་ཐོ།

nothing at of , which is