Search your favorite song right now3. Nīlakaṇṭha Dhāraṇī - Chú Đại Bi (Phạn Ngữ)- The Great Compassion Mantra Music (Sanskrit)

Nīlakaṇṭha Dhāraṇī - Chú Đại Bi (Phạn Ngữ)- The Great Compassion Mantra Music (Sanskrit)

na mo ho la da nu do la ye ye, na mo o li ye, po lu je di sho bo la ye, pu ti sa do po ye, mo ho sa do po ye, mo ho jia lu ni jia ye, an, sa bo la fa yi, su da nu da sia, na mo si ji li do yi mung o li ye, po lu ji di, sho fo la ling to po, na mo nu la jin cho, si li mo ho po do sha me, sa po wo to do shu pung, wo si yun, sa po sa do na mo po sa do na mo po che, mo fa to do, da dzo to, an, o po lu si, lu jia di, jia lo di, i si li, mo ho pu ti sa do, sa po sa po, mo la mo la, mo si mo si li to yun, ji lu ju lu, jie mong, du lu du lu fa she ye di, mo ho fa she ye di, to la to la, di li ni, shi fo la ye, zhe la zhe la, mo mo, fa mo la, mu di li, yi si yi si, shi nu shi nu, o la son, fo la so li, fa sha fa son, fo la she ye, hu lu hu lu mo la, hu lu hu lu si li, so la so la, si li si li, su lu su lu, pu ti ye, pu ti ye, pu to ye, pu to ye, mi di li ye, nu la jin cho, di li so ni nu, po ye mo nu, so po ho, si to ye, so po ho, mo ho si to ye, so po ho, si to yu yi, shi bo la ye, so po ho, no la jin cho, so po ho, mo la nu la, so po ho, si la son o mo chi ye, so po ho, so po mo ho o si to ye, so po ho, zhe ji la o xi to ye, so po ho, bo fo mo jie si to ye, so po ho, nu la jin cho bo che la ye, so po ho, mo po li song ji la ye, so po ho, na mo ho la ta nu do la ye ye, na mo o li ye, po lu ji di, sho bo la ye, so po ho, an si den, man do la, ba to ye, so po ho. Below is the Sanskrit version of the Great Compassion Mantra. Namo ratnatrayaya. Namo aryavalokitesvaraya. Bodhisattvaya. Mahasattvaya. Mahakarunikaya. Om. Sarva abhayah. Sunadhasya. Namo sukrtvemama. Aryavalokitesvaragarbha. Namo nilakantha. [Siri] mahabhadrasrame. Sarvarthasubham. Ajeyam. Sarvasattvanamavarga. Mahadhatu. Tadyatha. Om avaloke. Lokite. Kalate. Hari. Mahabodhisattva. Sarva sarva. Mala mala. [Masi] Mahahrdayam. Kuru kuru karmam. (Kuru) Kuruvijayati Mahavijayati. Dharadhara. Dharin suraya. Chala chala. Mama bhramara. Muktir. Ehi ehi. Chinda chinda. Harsam prachali. Basa basam presaya. Hulu hulu mala. Hulu hulu hilo. Sara sara. Siri siri. Suru suru. Bodhiya bodhiya. Bodhaya bodhaya. Maitreya. Nilakantha. Dharsinina. Payamana svaha. Siddhaya svaha. Mahasiddhaya svaha. Siddhayogesvaraya svaha. Nilakanthasvaha. Varahananaya svaha. Simhasiramukhaya svaha. Sarvamahasiddhaya svaha. Cakrasiddhaya svaha. Padmahastaya svaha. Nilakanthavikaraya svaha. Maharsisankaraya svaha. Namo ratnatrayaya. Namo aryavalokitesvaraya svaha. Om siddhyantu. Mantrapadaya svaha. namo ratna trayaya, namo aryajana, sakara, bayrotsana, bayuharadzaya tahtagataya, arahatay, samyaksam buddhaya, namo sarwa tatha gatay, bay arhaybay, samyaksam buddhaybay, namo arya awalokitay, sharaya bodhisatoya, mahasatoya, mahakarunikaya, tayata omdhara dhara, dhiri dhiri, dhuru dhuru, itay witai tsalay tsalay, tratsalay tratsalay, kusumay kusumawa, ray ilimili tsiti, dzola mapanaya soha.

nothing at of , which is5. Bước Ra Đây Cho Tao - Kiddy + L.J.

 • Published: 2013-06-23T04:11:24Z
 • By L.J.
Bước Ra Đây Cho Tao - Kiddy + L.J.

Hook: L.J. [Underground x2 underground, we run the south under groun x2 mấy thằng ho lao bước ra đây cho tao ] [x4] Verse 1: Kiddy Nhac tao la.i dang web may`, co' chu~ de` nong' , Bo.n an trom. flow loi ra chep bai`, lu~ chuot cong' ten may` la.,tao chua nghe nha.c may` ca' la` may` co' tung` nghe nha.c tao ca' nha.c tao tung` dung' voi' nhac top of the south, hoi bi. cao tao dang ? t?ng m?t tram, homeboii tao van~ thich' do't cu' b?c di?n tho?i b?m 115 n?u nhu mày c?m th?y ng?p Bác si Da real nói mày m?c b?nh fake cách di?u tr? nói ch? có m?t cách m? mày ra nhu VD h?i dó, 72%, r?i c? n?m dó d?c sách may` dang Rap theo t?i tao, vì t?i tao di tru?c nghe flow tui tao van~ luot'va hoes cua tui tai van muot' con ghe. cua may` cap mo^ng qua' nho~ khong duoc cho no di truoc d?ng hoi~ nhau o~ tuoi~ nao`, may` thich ca the loai nay thi` cu' viec tiep buoc tao ra ngoai kia Hook: L.J. [Underground x2 underground, we run the south under groun x2 mấy thằng ho lao bước ra đây cho tao ] [x4] Verse 2: L.J. Lúc tụi mày còn nhỏ...mới đc phát khăn quàng đỏ Lúc đó tụi tao đã là sao đến từ south, cắn kẹo, hút cỏ Gái ghẹo từ lúc đó, gái theo ...đút nó Chán rồi, vứt bỏ... Rồi trán miệng bằng chút cỏ Từ đó cho đến nay, vẫn như vậy không gì khác Haters vẫn cứ cay vẫn bó tay, chứ làm gì khác? Tụi tao thế vẫn bay, nhạc vẫn hay, FSRap Về nhạc của tụi bây, là cỏ cây tao dậm nát Phải nhắc lại mấy câu này, chắc là bấy lâu đây Rap đã chết ngắt, rap giờ như cứt tui bây bâu đầy Ăn cắp hết flow này, cắt hết các câu hay Ăn cắp rồi vá chắp như đồ rách rồi đi show...lầy! Uh... Dần rồi lâu, rồi về sau này Rap vẫn như cứt, rap vẫn như cứt, thành cứt khô sau lâu ngày Nhưng mà bấy lâu nay tụi này vẫn đỉnh Điếu cần cháy trong tay thu xong tự chỉnh uhh Đéo cần đồ xịn, mà chủ yếu là cái real, skill với cái feel, nhiêu đó chứ nhiêu Hook: L.J. [Underground x2 underground, we run the south under groun x2 mấy thằng ho lao bước ra đây cho tao ] [x4]

nothing at of , which is


6. Tết Trên Đảo - Quân đao

Tết Trên Đảo - Quân đao

Intro : Qu¬n ?ao Nh?n ?c b?c th? t? ??t li?n g?i ra.. n??c m?t C¢ng th↑m cay Nh?ng v↓ t? qu?c v↓ qu↑ h??ng tay sng ch?t ko lung lay 3 th£ng xa nh¢ n?i ??o xa nh¢ con nh? nh↓u l?m Nh?ng ch? trung ch?a tr?n ch? hi?u con v?n c￲n n?m Bi?t ??n c£i l?nh bi?t ??n s??ng gi￳ ? n?i h?i ??o xa Ko c￲n ch?n ↑m n?m ?m th?m nghe l?i m?ng of m? cha L£ c? tr↑n ??nh v?n bay l￲ng n¢y c￲n v?n v?ng V↓ c￲n n?ng t↓nh qu↑ h??ng ナcon v?n s? ??ng Gia ?↓nh c?a m↓nh th? n¢o r` c￳ c￲n nh? ??n con ko C£i th?ng su?t ng¢y ?n ch?i l?u l￵ng th■ch la c¢ l￴ng b￴ng C£i th?ng m¢ ko bk ?n th?t b? ng??i ??i ch?i ?￳ C£i th?ng m¢ ?i khuya v? m? th??ng m? c?a ?￳ Con kh￳c m? ¢ ナt?ng l?i trong th? con vi?t ra N?m nay xa nh¢ trong l￲ng bn l?m nh?ng ko n￳i ra C£i n?i b£nh t←t con ko ch?m c?i ナth↓ ai s? thay con t?t m? b£n th?t p← h¬n ? nh¢ ai s? ch?m nom Em h th? n¢o c￳ con nh? ??n a ko H?c h¢nh v?n ?n ch? c￳ c￲n nh? a ko C£i th?ng b? ??i tr↑n l?ng l¢ sng ?? b?o v? qu↑ h??ng C£i th?ng th??ng ng?i c?nh e lc tr?i ??ng s??ng N?m nay a ko v? ?c v↓ nh?m v? c?a qu↑ h??ng Chi?c l??t san h￴ a l¢m nh? a th↓ soi g??ng Ch??ng ng?i bao nhiu ?i n?a a s? c? g?ng v??t qua ?? ng¢y tr?i v? b ̄n t↓nh iu ?￳ナ 2 ta v?n ca

nothing at of , which is8. Chú Đại Bi (Tiếng Phạn)- The Great Compassion Mantra In Sanskrit

Chú Đại Bi (Tiếng Phạn)- The Great Compassion Mantra In Sanskrit

na mo ho la da nu do la ye ye, na mo o li ye, po lu je di sho bo la ye, pu ti sa do po ye, mo ho sa do po ye, mo ho jia lu ni jia ye, an, sa bo la fa yi, su da nu da sia, na mo si ji li do yi mung o li ye, po lu ji di, sho fo la ling to po, na mo nu la jin cho, si li mo ho po do sha me, sa po wo to do shu pung, wo si yun, sa po sa do na mo po sa do na mo po che, mo fa to do, da dzo to, an, o po lu si, lu jia di, jia lo di, i si li, mo ho pu ti sa do, sa po sa po, mo la mo la, mo si mo si li to yun, ji lu ju lu, jie mong, du lu du lu fa she ye di, mo ho fa she ye di, to la to la, di li ni, shi fo la ye, zhe la zhe la, mo mo, fa mo la, mu di li, yi si yi si, shi nu shi nu, o la son, fo la so li, fa sha fa son, fo la she ye, hu lu hu lu mo la, hu lu hu lu si li, so la so la, si li si li, su lu su lu, pu ti ye, pu ti ye, pu to ye, pu to ye, mi di li ye, nu la jin cho, di li so ni nu, po ye mo nu, so po ho, si to ye, so po ho, mo ho si to ye, so po ho, si to yu yi, shi bo la ye, so po ho, no la jin cho, so po ho, mo la nu la, so po ho, si la son o mo chi ye, so po ho, so po mo ho o si to ye, so po ho, zhe ji la o xi to ye, so po ho, bo fo mo jie si to ye, so po ho, nu la jin cho bo che la ye, so po ho, mo po li song ji la ye, so po ho, na mo ho la ta nu do la ye ye, na mo o li ye, po lu ji di, sho bo la ye, so po ho, an si den, man do la, ba to ye, so po ho. Below is the Sanskrit version of the Great Compassion Mantra. Namo ratnatrayaya. Namo aryavalokitesvaraya. Bodhisattvaya. Mahasattvaya. Mahakarunikaya. Om. Sarva abhayah. Sunadhasya. Namo sukrtvemama. Aryavalokitesvaragarbha. Namo nilakantha. [Siri] mahabhadrasrame. Sarvarthasubham. Ajeyam. Sarvasattvanamavarga. Mahadhatu. Tadyatha. Om avaloke. Lokite. Kalate. Hari. Mahabodhisattva. Sarva sarva. Mala mala. [Masi] Mahahrdayam. Kuru kuru karmam. (Kuru) Kuruvijayati Mahavijayati. Dharadhara. Dharin suraya. Chala chala. Mama bhramara. Muktir. Ehi ehi. Chinda chinda. Harsam prachali. Basa basam presaya. Hulu hulu mala. Hulu hulu hilo. Sara sara. Siri siri. Suru suru. Bodhiya bodhiya. Bodhaya bodhaya. Maitreya. Nilakantha. Dharsinina. Payamana svaha. Siddhaya svaha. Mahasiddhaya svaha. Siddhayogesvaraya svaha. Nilakanthasvaha. Varahananaya svaha. Simhasiramukhaya svaha. Sarvamahasiddhaya svaha. Cakrasiddhaya svaha. Padmahastaya svaha. Nilakanthavikaraya svaha. Maharsisankaraya svaha. Namo ratnatrayaya. Namo aryavalokitesvaraya svaha. Om siddhyantu. Mantrapadaya svaha. namo ratna trayaya, namo aryajana, sakara, bayrotsana, bayuharadzaya tahtagataya, arahatay, samyaksam buddhaya, namo sarwa tatha gatay, bay arhaybay, samyaksam buddhaybay, namo arya awalokitay, sharaya bodhisatoya, mahasatoya, mahakarunikaya, tayata omdhara dhara, dhiri dhiri, dhuru dhuru, itay witai tsalay tsalay, tratsalay tratsalay, kusumay kusumawa, ray ilimili tsiti, dzola mapanaya soha.

nothing at of , which is
11. FFdddFddddddddddFFklkidjfhfdkfhlajsdfldkjdkl

FFdddFddddddddddFFklkidjfhfdkfhlajsdfldkjdkl

ID3 bWTIT2 April 1stTALB Hype City SoundtrackTYER 1993PRIV PeakValue 6 PRIV AverageLevel } TPE1 Neutral Milk HotelCOMM h engiTunNORM 000002B0 000002A4 000005D6 000005E2 0000EA77 000138AE 000024F9 000021BD 0000EAA5 0000EAA5 APIC ªK image/png ‰PNG IHDR í  ÚÖðV gAMA ÙBÖO¡ pHYs gŸÒR $tEXtSoftware QuickTime 7.0.4 (Mac OS X) â-> tIMEÖ5 {3 IDATxœ\¼y”dçuö­o­½º«÷éÙW ö A€ ’")’ÖF)%%–ul)ÑqœÈ(Îñ9É9–œÇ¡Žku$R"i2âAØ˜ f03Ý=Ý=½V×¾¼ý}KîWMþ!÷ ÝÕU¯Þû¾{˽÷þ…GŸ¹Hä¯}þWþÖ¯"n£V_ô;¬VqÑnX1û)E­ Ô[email protected]ÔGþt>Sãn!”ÅQÓ:Ó–ÜHœŒ[¡2Ó+w¨ã¹:T"lq…µ& M…–oܤ/EŸ,ã ¬l$¥ÙrÁåAŽ¤/ŸÆ~Š¸ é6JÇ‚ã¼¹Bôž=³Œ'[email protected]Ø¡´@Æ:Û¸M±RØGS5ëhYrœtÐ÷þÓó÷Ö‹m—}ç÷¿ðùûî[F·EˆdqªÒB8ûí^¾šÄ¯ >:›+oþã_ùÙOýì\µ0RBÊ4WßýÁ+ô§5cÕž:ª~éã÷¶PñÿüÒ¿ÿÂUÏK~ÿü½8Š¿þ•ï]}k%Cœ'Ÿ:záÉÞÿ·;«7Öî8:¬Xbq~¦Ù4ÇÏÅ=µÒÏ=pÏgyÐ;s é1jʸK“m®^J:t­‡F¡Õ³ÉÝ•B=Ú(?|lÖ²œŽ£®÷ ôÅ÷ZoÄ"Ï¡gXc¢¾´ÒRÉ®a¸ ­£ÌÖ°3Rª~O–JçBÚ|Áÿ4¦¾Ã°7ð ËC U“/Ji©T€Ë”y®¤d„)‡8˜ø¡,»ž°óí‚"”êå#s¿òù_xæ¿ù „á ÍÍ1eŽè.6µ-Û º?þÎלèÄý\¬=x®‹è?þÝÿûÒw¿Z°|Bõ/ä¿ÿ‡ÿÒ®Õáuʼšs…F$ûêevýz^©Ð^=± «d„˜–Ô©-y‹[‹÷ FP¢Z¹ ûê‘.Â1l¸p8í½÷²ÿùŸÿ÷éçAb»Ÿ½Ý•_߬Óò|²÷+žöïõ]›: 1[®åŒ5ê~u·»:L{®\Æ”I”7êì_|ÝÌðKo£a.»!JÆ'*eš+Í4ÐCËè3ïC–‹¾ý¶´uHFû]=Õ9SLfÑ.ÓŠFI’ˆ^o˜£qÉñæbK6æõ¯=ûÊNÖ|þ¯í½s¿G¯ˆpån{§J­â±E³÷Ÿ´+ÕÎÚåÕäæÙõòècÃÅ'iä´lÂéX†7 íKLv2;ï/þ\QÝ;–v+éÙ ÀÀFJq{%úíßrWnÏ»>ýÅOÝ÷ôƒ§¾÷â{'î_~è‘£§¦-«ßB3³ÅòV^Dq/oB:ǽôÚ Šðçô‘G ªíkÒƸ§’Û"E, –¿÷µ3$y뽫Ûo¯ÏO-ÝßÑû91{ôBg€]ÇcT…aÿÜÙSû#Ëç"Í{Ý.£äµ7¾1ÜkÕKïÿèüé¥2ǧ6ÖwVn­Î4ªÓÓÑÛҍ~|gm³sõò`wGŒG1Òtµ{ °LÔGOˆ>·O w P3¿õ-ôü‹ÖÆ­Vg(ŠûÁ9òÏ>ÍÎ>)ÑbÏ £U{õåêÿò¿¡av„…D:Æ8m8üé3ƒ_ømY¹oì—ÌÖ¡jŽô¿û7£?ú¢¡kå`ê2QrÕR],›#÷ê¸÷ޝ-I¶\€„¨ °­D@eJ`åÆ™rR.Û¨JƒÿoÏ?þó¹uÄR•!x‚îøÊïfKÍcQVøÛ÷^ÊS¥ð§fæ ½a±9VÍ òJ˜Ÿ·«Ñ ^ºâ{Çñ\Uƒ›ë´(ÐZŽÑp›ìÝÒÛkìþ³øó¿”ÁŠí’·®÷ÒÛÇúå[Ü%v¡€üccMQ©¿G¶ßDËóºÓƒ½ÅY¨ÒÅ¢…ä#…+ýÜÔôº´¾¾7¾³Þ'‡veÀ Ëá¸hÉܶÞ{COݯí%Št¸‚º{VœcJ¨Íܺ‹ETÐòf³äûKÕíÛÝÛ[„ÛØq(¯Rv¬’á*™@Õv†b9Ëü=ÿÆkûÿæÎë¯ß y.lL-¥-Q7í*Aèî‚w¨¤BÒzgŒ|),~ß‚ÊogÛÚØÄã(@o êB'9)Àd¡Äx,Ó+ÆAº€†‘ˆ ËJgTÂÒ ó´‡qQ!¦ûRÄv€RñÏÎξoi|Úi½¶™l ânR 1/KeÇ¢öÆÈzýº>r/®L·3 §ZÐóȱÀ1°ÀhÕŒpMƒ|¡ ÷§ŽÊ©ª6R>†6%#f«b‚À´M Ѷ‡ÈÙ*qá låÔ,¥$šùàMÀD3¦åÙ:²0HG--=NäæÞ`kd®µ¾æ>ñ,~ôqXZ8nlikƆÈq*6`% 0.ZªhËÃé ÎM½ÒÂõébµŒi©@ù¬ÜÝQ(s.ÞŸy§åA.»5îÔ5S¥JEYà:-•¨ËWZüÕšk7èøݹYwkónwµÝîüâ¯ý¼?3??³ø…ßøÍðàÆúKï ÃôÆ­kýMÚÛß½³](–}PeqdÆü’Ì2óuÂØ ðDî™v+ÊË׆oïõïÜx/Èd/Œ ²*Mó‡ ´,˜rD(p˜+5m£Wâø½µ9x÷Ù{Ïœ™%§=–E,ÝØ•m#§ò¥>½Ô̳‰%¢Ìõ-¢³àЕM'Ž†ÅI`©k:v‰,·Ø°ŽšzèÇ玟ùÇo|ío¿až…Í$˜)Å('&Lš|æDx†ýÊ!¨\ RǦ’„ÎÀŠ w9œkӅʍh™”Ñáÿp FX*B+¶eËŒå…òæsÿÏ_G­Töە ®¬^m¯ß¾9–E›¹T‚-€½ç œm7Ë€ÐMK9Ÿ û“µÀÕ™©þÎoî¾òâ›ß{2A2eŠátùÈÉéé© ¯¿ûîx0)’Ô¶H"PEH±)ܨ§ŽL}è}çïâüõË×î¾üÆÉ,r¾·ßûÆ—_{áæµ ob\ˆqf %7¶Ç‚ø6sbX¹(Y{÷œªî£ßy}-=râüÃïwkó«W®~û›úï_Yyï&\Š1Œ‚ 3ŸPŽ&ÓH°\òxͱ‡ž;sßÒ¹9u6Ö×÷÷7£8Oak f;ív.¥)³‰Ãr¥¹ßt2Éh¬§b8l{–gÆÁb«Ÿ¡o7yýK¯|†O=òÌÜ™Ów·w\síüÝ—¾ù­o|7È(Q`lj¿ý’‡_®òa¯eªT$dN«DÊGbü’£-ÖÙŒ}´ÙAu;ŸÁÜÉM)³s7¹¾kùe†K4¬ãBgº-¢-ðíÚ³i…pûB©"½jIÀ46?®fÙ&ycÍŒ¬Åeߝ¢cLìa ±j‡}Ê‹SSËõÊâòQky¹¥†N5æö›wwòôˆ°æŸgå€;3V O¦š,Ôì%\”ðNt¹G?óЩ ÑG>5úË¿T4•Ó'ÔÞ.ÇÕti’'CsZ¿~IËÝJ{õhïB-bã´ú"à/{cŽB JY²5ßÖms…ä`Ã0/Ð)GÅD2 w¦$È*â8"4‘ùˆæÒρ)öJá¡X 5}®7¾“,÷3}7Ê+…j…¤9Ê–müÌÑê>Ž¿ùrnÑr»UÔ£ýQ6ì”òy¯º—e'*@—–k>8HµõúúNt§õì|"5¥ùÃSó³ŒGÌò³ÜÌ'EQÆÌh÷É=ó„Ø”ÁöoÌyßÉSÍ“ÇKÿès³Ç¥c|kíà…—^{þÅ8vë؉3 Ko¿óÎÝÝ]$%"Ó¼GâýªÈtÌȤ’«sî[email protected]^ÙÅÑNþø-6|û³ÿ2ùÍŸ9nå%„íÝíþË?~#ƒ0ÓÚæ$‹#5O–£xÛ*°œùر!U‹Ìòàå‘K\¹N,´‹wWªq#Ï‚Lݾ Uí8ñ—¾^{Ï5œ#'¼ÂiüÀãI¢qúVšÏ6‰£ó†š¶!h9% •à»[h¯CP‡´¯ÊènOeyŒ’v"sœBžšÛ¶4Éå8‰ÖCö\§ÅâðN{ÜãÛÛwÁ1a«EæcþªÞ3زë:ÛñÄ›_ì÷ú¥Ž@w@"ˆ $Q”EQiHK#¥š²ÊrI²Ë?\e•Ëã©šP¥Ñ¸jlI&űÅJI1ˆAL @"@£ÐñõËé¾›OÞgŸíµÎmN•AT$^¿{î>{¯õ}kë[ Ô>‚=:¶¨r…¸¶š¯ß­,ùé‹bõ¦54N-¯9ô¡£®µtÖÖ‚DêÒ ¡‡i@ôlY­eÙRÝÈŽÚùìÏÍÐÂϯïòÃM8Q)ñ*vg‡¤«ò™‘Î(|åòÆúFÅ%…D¸h÷BÆ· Ø”ØûüL‰l0^ai‚ŽÿuÙvMËëŸRa[V^³¨°áÄt™*oPÜVdƒªKãº1"ÓÔ*lÃî+wsR*d Á2,ÕMµÇ’t©“Ï¥ÿü—Í֍dд•_O­/}²|±Ö8óûÛ~6z–ðs…ú!ºãIJRÎgF£,II /Ú`ûÛ·&Þr•^Œ… ÷͛Ǭ9èø z9¼‡ÌØÔ“4-¬Š“¹îÚ(ƶbnyÒUùà´_V¬¼n¾¦!_Š)‹Õðb8r{Êr]k#áªÝÙ)rá¦iÁ\²¿_|ý-9Ù°ëñ ~¾>qâôÜ|Ž¤¥ÙÚ¦´m"í h¶BÛBÖàèâŸö5Vî(ñDîÀ-Jð‚%¢ñˆ6Ê‚›7¨ËÄ£+ùt½(AŒ€˜$9 „'ƒ­vw_îì™ü¡gyæÙ»·ªŒØ$‹Ç*¬)uÞÏ’¾õ ¼¢Æž(!B퍆‡úÊ;ÛöïþôåW¾»sçæÄÎp>¢…J“;ÎGïìníe«GÞ>vìk+ÏlMžÙÏýÉÆttaµ¸úRróùî+s£žë ^󧛵º´ºŽyªˆ‡¡6 bëÉ3læ¨}ûŽ›ôÈ£ç¬Oþ†ýøÙ™£Ç³ý[O7ÌP„©²u\%¬Åx sQ8yZç¼ÎÝI«zܷϵüyÛ©Ir¬5×zæÉdnŽÄÔ‰òôp{Óçæ4ì {âTpò©Ë—.¯¤Ûó­ ºqD1[žfMG½ñ:?|;«½0)Ô±#¤îÖ`Ù€ QÕ!¹³ºÖÕ¼VkY*œ2)2š£èÖÙc ð7w:;S‘æ©1u§.á.­È¼×QÍÛ‰|!"ͧHQ÷mX «éY€_\Ľvµj,ª‚ÈSäfÒûÛ ß£fZ¨³uw¶^õൂInWk$¡I'ÌbH/€6uÚî‰=I1˸\),®Q¤ç”ùY·ë¤™têXæ…@ öZ)æ Ç_qœEMîEákÁ!ðÖÓ¶|ÆwÞ[ó;:¹rbfå±Ó‹Ÿx, Þ¿~ãÂf2Ä?³¼$o\“ƒ}@ B‰(ÛAÞí÷up`çƙi1È€êäèÏ/Éñ™äpÄîõa•K“ZÅdBÒ…´ ¬4£’–Í•{}ƒ¬n1ä\¥ïžv[¯.åÌVm‘caƒ¸öÀ¼y–ƾ•ÍöÖ_øÞúW_YMzBgJ|‰’Žò±6ÀkÓBM¬"ZÁMŠý÷È*®7;ÙèuzÃ>ÎåðvDi2€êãúvºn¥Àpæ©Æ{!Øáe‡"6þ¡¬¬Ïnªô~§ÿòK¯¿ûks§–»» . € `‘í¢ÚP ¡x^FTŒ\œa° b3ã[VJŠ É,îù>h Ü°Èà˜Ùå†ÆYH&!YNÅy깧þèÿùâÑ)99‘r?6½Ú%¾aHÀžýe–í“—Þ0rt‘ÒTÙvð=ÃN½8ÆÑTÅTjMœY¯KÒØÕÁz]ÝÞûðì±éÉ9rlŽNÖçNNV''¨ 6â«k×ê–\¬W+à˜Ù6&DZËCÚþZ’Þ¸g&jxÄqEhˆzÚ!æn ñÝq§P-^º‹ÃFE§o‚TH&š1»RÎ5鐥½]¼°¿¯Í¢°í7‡á[aXŸ/¦[ ¹lâ"j[š&›µGõ‘WŠÛÒQgÓŒ@¼÷=aùB÷ôZuvåä‡>ùô×_è¼ùΆ—EÀ±®Â{²j•û¾—Ä €ré:8c~Ä*ͺŒf¥9±´F^š4Ñì;»µL¯® V 9ÞÊŠÂqÆælIòTÙ‘’(±r¦ã:€iÿûo7nµ!Fy¢EŽ.”ÞÑÀræðÙ{ðOBR-¸ÈJ{ÊïÒ >,aH e•,ŠÂ¼ÔÕíU:EU±ráÜ¡—_ xEÎ.ó¼_«’gµ\ïâ5N¿-ç"–—Sc[Bt“* àEyó§Ç…{„ËÐN_¡ª\qé1Ÿ¸ôš¡÷‹pùUÙ„_”Övä~Õý§÷=÷‹rxþEJ©PÕi³P ÙVªŠ ½7½¾Ÿ_»ŒzHÝŒ¡ô›^Ké8ºKÃïŁ ø ®¡‰b9g » :+¢ê¹Ax«%úݍçŽMœÌŽÜÛu¬˜¤É"`'ºs2Õvo¿ç¤ ¤;[*¶[ D”-xôxÝmpH’ú¥«¦34>ç5Σô° hÖª»§~Äø¸° @‘r ¯ºœ T$/çAÃ9*o¿äd†wxYC±W6ËrZ¦}`‡)Ê*„åêWx`fKÈ‹‰7ÁSó'—èp«õì92?v`]-Œó…v-cId§)ïHѬõQÀ¦¼78ýÓ+«ßít‡±)ÄU¯û5\ñäREzÇ&èË^Sh•ÈzêGýè®.ž¨Û€.§VèÙ³ÄsUœ‰"Žº»¤S)b´©ŸBD!YÂÒ„ ÍÑÕCß̺/'Ê×ɲLÛŠ–÷ÙÄ WYŠ…k_fY ][)_òˆC³‹÷ìþDZÈ\f³X­%ˆÃG„Ïrúñgîô²ëkLùKSöp»K“[îNGu;é¥NÿÎa¸\ðGÖ9Z$å³"?ÚàðŠ|æ8 »qxku_TŽŠfd™ÞÐÉ ´]»?‘;`gié€ÆQd xÍͨ ó¸U»Z_ô²ÇnŽ0’¿Ô“3ó.µwM^×*á´¢Ór%K€=2ìnÐA¼1*‚"Æá(úµà/GŶ‹Ÿj$6ÍP!QZªKiYøEÑ¢sÚ¨cÛáûzײ™¿ØÿGÕ›Yv\gb™7óî÷­õj¯ê}Ew£±AlHP¤H‘¢(iDI1‹fB13Ö„­ÿ°ÃÛÅŒ¶g4–²(‰ÖH$%RI € ˆè}­®®®½êíïÝýf¦ÏÉ[Ð1(°zu_ÞÌs¾sò;߇Í$ |Fd*Ãq*ʨ^YS/¼Î7»5©Fi$`¡pÃÁ"NMßÂ& /š­I)­·ß¼Ô팹–ÈÕ È b–ms-ð®¹yBÓ^ Þà¿€ê3øû³B”™ºœ—žâDÏ # T pÂ!0äÎ YÒ/õ,þ­„ÃwíV²ß¨1 òL >jÑ“È¶Ñ Mj‹,í]¬aJ ÿî/Ô3ÅÑ2/‹r¡Ñè¥WêÿG5*)KP¸A“^Xæïšðº-Å¡ktA«‡ˆ LüQ¦.ÜÜŠ¢e…ÇzŒŸh¿ }'i8äK”s“P²cšÃĤJ+ ­»¡md0ÒãÒ0û KOJ»½ÃûNòÌÔ">ð€63tBe#H+8ö©„¡iÐâ/ k– Ð eÓÜLþÌÓÖ{Ïyë–iÀ·æ€ëga3;¶Î +R¶)!g5lûÀ$¯Ã‘Iáø¹ßЍØÉÍÔa#™%hšš9;Í# ÏSar—17$ àš¢%ÝÁÆn;I¬ºãœ ‡&ØD=¨»dBFqˆ)ÞTWvÿVF¶Òì‡ÔŸÏqc¿W´;~n%ð±OîDäÆVíÄLíþ)žÙ­ž¥p¦`„Ç*Ë-r¸™‚iª7ò¤‘iŠƒa¶¶ÍP›¨(ó‚ÈAĺ»É /›aÊlÊWÇâÖ¦ùl+_º(ož7Ä€¬uÉzïqÚŠNÉëŽoK,U YƒÅb3f1kó€¦Ö˜ ÅŒQ__™ÀŽ(¤Õ“5ÓFy Ìñn¦):?õ׬í›ð\âSwó'þ…jž&h¹¦÷ ÍÊ­ŒŒoÜœ¯VÒk\¾”%7 G‹?ØŽm;–Ãý,Í°Y©pTÜ2XÍ,úø£_ùÕ_9úÀ}^Pyñ­oüõïÿþŸní¶½š“D¡-” h.Q˜1"y•â6П!—v§ö…õú¾mÛ®ë§i¦ Yôž±òÔêªÔ^ÑRE‰´Ñ/GèÐx'ßónÑNNpòmb †æÞ¸u{³»´µ* ÛΨÖs’%áÖå>²þ ÂG °‚âV ÀI„—8É­F {Q&݈§œ„9i­“SÓ¤ff´ÀÙ88€VrZa–ô~Åô˜%öØ)Ù¿X9²Xÿòø‡¯ÖZÞ̤ud®þ?þOÿý ¿ýÂ7©ˆ™ž=xæéO^^îo_=g׫«ÃâëÿõÛY’|úË_ñgög…n÷ÂŽ¨ßgs`|ÐmU׊š‘¤tÂ!#i藍ÞX˜bz¾As“Š@¦(:ì £#á3Þ°}ÓI&M8±P‰X2h£ €Ëß$»ƒ¡æêj³[email protected]i‚úÍ(u_P-‘…¢eðã8tZžeù‘O;" ìì+tÃFVˆî0¡Æk®S

nothing at of , which is
14. Tr4pp4nd0 c0L g10bi

Tr4pp4nd0 c0L g10bi

è bella solo la copertina

nothing at of , which is


15. Đây Là Hip Hop

Đây Là Hip Hop

Và tao lại rap khi anh em tao đang bước bên nhau lên khan đài mấy thằng tụi bây cứ việc lại đây chìm vào hiphop tao mang lại đến từ tự do và hoang dại không cần phụ thuộc thời đương đại ca từ đường phố khi tụi tao cố trong từng bước chân trên đường dài vì đây là hiphop thứ m ko học trên ghế nhà trường vì hip hop là cuộc đời thật nên lời tao chất như thế là thường không tình cảm không quyền lực tao có quyền bực khi tụi m khơi không đỉ điếm không bài bạc nhưng m phải tránh khi tụi tao tới khơi khơi câu chuyện cũ là tao sẽ thối đủ tiền hiphop của m về đâu khi tao từ chối chủ quyền mấy thằng chó hip hop sẽ vẫn còn sống sẽ mãi là real theo cấp số nhân mấy thằng swag đi về thế giới của nó đem trình mà lấp hố phân đường phố đổ bộ thay cho lời thổ lộ hai chữ hiphop mà tụi tao mang trường phái cũ vẫn còn chưa ngủ dập tắt phong trào tụi bây tạo phản không uỷ mị không suy nghỉ tụi tao không cần những lời dị nghị không cần đến lời sự phán xét vì khi hiphop là tao trị vì hook vì đây là hiphop nơi những hình xăm được vẽ trên da nơi tâm hồn của người nghệ sĩ được đời phát hoạ như trẻ lên ba vì đây là hip hop nơi năng lượng không bao giờ ngừng nơi lửa cháy vượt qua giới hạn và nơi khát vọng không bao giờ dưng Hiphop vẫn là tụi tao cơ bản ko lầy nên đéo có dơ chất hiphop đến từ đường phố nên dưới đế giày tao đéo có thơ m giang r ộng v ì đang m ông tiếng chân tao đi vẫn vang vọng mấy thằng đến từ thế giới khác tao sẽ ti ễn v ề trong hang đ ộng theo tao đi tao đ ưa m v ề vs s ự l ầy l ội n ằm ở b ên trong khi hiphop t ụi tao x ây d ựng c òn m đang ph á n ó t ừ n ền m óng original r ồi s ẽ b ị m ất khi t ụi swag nh ư t ụi man di t ụi tao v ẫn ch ơi theo tr ư ờng ph ái c ũ c ó ng ư ời đ ã m ất c ó ng ư ời đang đi t ụi m ph át tri ển y nh ư c át bi ển ra đ ư ờng ăn b ận nh ư th ằng đ ồng b óng n ơi c âu t ừ m đ éo c òn ý ngh ĩa tao đ ưa hiphop m v ào th òng l ọng b óp ch ết đi m ột th ế h ệ c òn tao x ây d ựng l ên c ả đ ế ch ế th ứ m rap l à c ách m high hay l à than th ở r ồi đi k ể l ể ô m ô t ẩy tr ắng v ết b ẩn nh ưng c ũng b ất l ực v ì đ ã c ó tide hiphop tao kh ông s wag nh ưng l ời tao rap ng ư ời ng ư ời truy ền l ại 2pac c òn l à huy ền tho ại th ì hiphop s ẽ c òn s ống m ãi đ ưa hiphop vao trong l ời nh ạc tao ch ất h ơn 9 vs 5 c ộng l ại

nothing at of , which is


16. Bububu

 • Published: 2013-10-05T18:25:05Z
 • By Sally Acw
Bububu

Đứng ở góc khuất … xa vài trăm mét ! … mặc dù ngoài đó trời đang mưa ! Chỉ muốn nhìn em ! nỡ nụ cười khẽ . Khi giọt nước mắt gé ngang Mưa’s ! Thật sự là muốn ! Đối diện em … Thốt lên câu hỏi : “ Em thế nào ” Vẫn sống tốt chứ … Và bên người ta … Liệu có hạnh phúc kia gé vào Nhưng lại Không ? Vì sao ? Khi cơn gió lạ mang Em Đi Chẳng dám níu giữ … rồi đến bây giờ đôi mắt lại hoen mi Ừ ! … Là do anh …không biết trân trọng … để em đi mất rồi lại tìm Và đã Đã cất ! sao lại kiếm …khi bóng dáng em đã là duy nhất ở trong tim Mưa’s ! … Nhận ra thì đã sao khi thời gian qua mình đã trễ 1 Phút để nói tiếng Yêu ! … Và hiện lại thì Mưa’s Chả thể Đc bên em ! Điều mơ mộng mà … Liệu em còn hình bóng Mưa’s không … hay đã xếp vào 1 góc quá khứ Cho Mưa’s thốt 2 từ Giá Như … Nhặt lại từng chữ trong từng lá thư Mưa’s k dám đối mặt sự thật khi nỗi sợ kia đang dần bao phũ Từng giọt nước mắt ngập tràn bờ mi … Mưa’s hỏi em nè … Thì làm sao ngủ Rồi ngày mai khi chạm mặt nhau … em vẫy tay chào hay xem xa lạ Lướt nhanh qua Mưa’s … Như không qen biết mặc dù hôm qua là đôi ta đã Đã từng có … và của nhau … Nhưng hôm nay : Cho hỏi ai vậy ? Cố miễm cười rồi quay mặt đi … dặn lòng nổi đau rồi sẽ ai đậy Mưa’s Đ ợi ch ờ qu á kh ứ ở trong t ương l ai … c ó th ể l ập l ại tr ên đường dài Có đc em bên cạnh vòng tay … lo l ắng quan t âm nh ư vi ệc thu ờng ng ày ! Em ! Cho M ưa’s bi ết đi . Th ời gian s ẽ l à bao l âu ? em quay l ại ? Ver 2: Là do anh không biết trân trọng .. để em đi mất rồi mới tìm Đã tự dặn lòng là không thể nhớ nhưng sao vẫn nhói ở ngay tim  Đêm sài gòn ngày càng hối hả khiến bước chân anh thêm nặng nề Đếm từng ngày , mong từng giây , đâu biết khi nào em quay về Cho anh hỏi em 1 câu :” Suy ngĩ như vậy đã đủ chưa “ Gạc bỏ tất cả sang một bên chưa bao giờ em tin lời Mưa’s hứa Chỉ vì quá khứ còn vương nơi đây , không biết trân trọng em từng ngày Để bây giờ ra đi cũng chinh là em , còn lại một mình Mưa’s nơi đây Mưa’s sợ lắm em à .. cảm giác cô đơn ngay bây giờ Cứ một mình nhìn lại những dòng tin nhắn ngọt ngào Mưa’s lại nhớ  “ Em muốn bên cạnh anh mỗi ngày , anh đi đâu em theo đó  không ngại khó khăn gian khổ đâu Mưa’s , tất cả để em lo “ Nụ cười nhạt kèm theo nước mắt tuôn chảy quá khứ đang hiện ra Mưa’s biết ai sai rồi em à .. tình cảm trao em là có mà Cứ mãi vui đùa ở bên cạnh gió , bất chợt nhận ra ở hiện tại Thì không còn ai ở bên cạnh ta , nỗi đau tới gấp 2 Hook : Anh vẫn đợi đây .. Tìm về mưa đi .. Anh vẫn đợi đấy .. Tìm ngày xưa đi Nơi ngày xưa anh và em không lo toan về hạnh phúc Nơi luôn có một bàn tay ai đỡ người kia khi ngã gục Bóng dáng em là duy nhất . . . ở trog tim đây Vẫn lê bước trên con đường cũ , tìm hoài vẫn không thấy Em không biết ở dưới cơn mưa , ai sẽ vô tình bật khóc đâu Chợt ùa về những kỉ niệm cũ .. nước mắt anh sẽ không giấu

nothing at of , which is

20. Nh? m�i l?i th?y c� - M?c Tr�

Nh? m�i l?i th?y c� - M?c Tr�

Nhung bai hat duoc giong hat cua Ngoc Tra.

nothing at of , which is