Search your favorite song right now
4. BGCN 13/04/2014: Nhà Cầu Nguyện Và Thành Ẩn Náu

BGCN 13/04/2014: Nhà Cầu Nguyện Và Thành Ẩn Náu

Bài giảng Chúa nhật

nothing at of , which is


5. Giữ Tấm Lòng Nơi Chúa | Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng | HTNS 08/01/2018

Giữ Tấm Lòng Nơi Chúa | Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng | HTNS 08/01/2018

Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống Việt Nam Tile: Hội Thảo Nhân Sự 08/01/2018: Khải Tượng Cho Năm Mới | Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng Website: http://loisusong.net/ Facebook: https://www.facebook.com/loisusong.net Twitter: https://twitter.com/WordOfLifeVN Fanpage: https://www.facebook.com/loisusongvietnam/?fref=nf Google +: https://plus.google.com/u/0/ Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCM3hmAp4Z4HQ55Wca9CkYaQ https://soundcloud.com/loisusong-net2

nothing at of , which is


6. Khải Tượng Cho Năm Mới | Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng | HTNS 08/01/2018

Khải Tượng Cho Năm Mới | Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng | HTNS 08/01/2018

Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống Việt Nam Tile: Hội Thảo Nhân Sự 08/01/2018: Khải Tượng Cho Năm Mới | Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng Website: http://loisusong.net/ Facebook: https://www.facebook.com/loisusong.net Twitter: https://twitter.com/WordOfLifeVN Fanpage: https://www.facebook.com/loisusongvietnam/?fref=nf Google +: https://plus.google.com/u/0/ Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCM3hmAp4Z4HQ55Wca9CkYaQ https://soundcloud.com/loisusong-net2

nothing at of , which is

10. 3. Hoi Thao Nhan Su 29 - 01 - 2015

3. Hoi Thao Nhan Su 29 - 01 - 2015

Những nguyên tắc nền tảng của Hội thánh Lời Sự Sống tại Việt Nam - Mục sư Phạm Tuấn Nhượng

nothing at of , which is


11. Những Gì Sinh Ra Từ Đức Chúa Trời Thì Thắng Hơn Thế Gian | Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng | BGCN 13/05/2018

Những Gì Sinh Ra Từ Đức Chúa Trời Thì Thắng Hơn Thế Gian | Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng | BGCN 13/05/2018

Bài giảng Chúa nhật 13/05/2018 Những Gì Sinh Ra Từ Đức Chúa Trời Thì Thắng Hơn Thế Gian | Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng

nothing at of , which is
14. 2. Hoi Thao Nhan Su 29 - 01 - 2015

2. Hoi Thao Nhan Su 29 - 01 - 2015

Những nguyên tắc nền tảng của Hội thánh Lời Sự Sống tại Việt Nam - Mục sư Phạm Tuấn Nhượng

nothing at of , which is16. BGCN 07/12/2014: Chúa Sẽ Làm Thành Khải Tượng Trong Bạn - Mục sư Phạm Tuấn Nhượng

BGCN 07/12/2014: Chúa Sẽ Làm Thành Khải Tượng Trong Bạn - Mục sư Phạm Tuấn Nhượng

Bài giảng Chúa nhật 07/12/2014: Chúa sẽ làm thành khải tượng trong bạn - Mục sư Phạm Tuấn Nhượng

nothing at of , which is


17. Hội thảo nhân sự 19/07/2017

Hội thảo nhân sự 19/07/2017

Hội thảo nhân sự 19/07/2017: Nắm Chắc Khải Tượng, Môn Đồ Hóa Thế Hệ Kế Cận

nothing at of , which is