Search your favorite song right now2. Strange Times Lyrics

Strange Times Lyrics

They smell your mouth In case you have uttered the words, I love you They smell your heart Such strange times, darling Such strange times, darling Such strange times, darling Such strange times, darl3. Biaban (The Desert) Lyrics

Biaban (The Desert) Lyrics

بیابان را سراسر مه گرفته است بیابان را سراسر مه گرفته است چراغ قریه پنهان است موجی گرم در خون بیابان است بیا4. Sim e Band (The Loudspeakers Cable) Lyrics

Sim e Band (The Loudspeakers Cable) Lyrics

از همه جهان راحت ترم همین را بگویم که من سیم باندم دم دم دم دم دم دم دم من زیر پا فتاده ام بی آن که جان دم دم دم دم5. Buddah Lyrics

Buddah Lyrics

آنی بود٬ درها وا شده بود آنی بود٬ درها وا شده بود هر رودی٬ دریا ٬ هر بودی٬ بودا شده بود هر رودی٬ دریا ٬ هر بود6. Ey Kash (I Wish) Lyrics

Ey Kash (I Wish) Lyrics

دست بردار از این میکدهی سر به سری پای بگذار به اون راهی که فکر کنی بهتری... که فقط، فکر کنی بهتری... دست بردار و7. Jabr (Geographical Determinism) Lyrics

Jabr (Geographical Determinism) Lyrics

یک روز از خواب پا می‌شی می‌بینی رفتی به باد هیچ کس دور و برت نیست همه رو بردی زیاد چند تا موی دیگه‌ت سفید شد ا8. Ah Ke Intor (O'so It Is) Lyrics

Ah Ke Intor (O'so It Is) Lyrics

آه که اینطور آه که اینطور آه که اینطور آه که اینطور سررسید دفتر روز است نه شب عشق سوادی شبانهست که دراز است9. Morghe Sheyda (The Bird In Love) Lyrics

Morghe Sheyda (The Bird In Love) Lyrics

آتش در دل فکن برپا کن صد شرر سوزان کوبان شکن برکش جامی دگر زین شام و زین پگاه جانی دیوانه خواااه... با من (با10. Noushin Laban Lyrics

Noushin Laban Lyrics

شیوهی نوشین لبان، خدا خدا چهره نشان دادن است عزیز من پیشهی اهل نظر، دیدن و جان دادن است چون به لعلش میرسی، خدا11. Afat Lyrics

Afat Lyrics

کلی گویی آفت شعر است حرف مفت آفت ذهن ذهن الکن ستاره بشمارد ذهن یاغی ستاره می چیند فاق کوتاه آفت لگن است آفت ج12. Haftat Lyrics

Haftat Lyrics

اِقال رو به بالا بود و هفتت رو به بالا بود و راهت ز من کج بود عشق تو در قلبم پاییز بود لیز بود پا لیز بود پایی13. Pavane Lyrics

Pavane Lyrics

من لولیتایی می شناختم نقاش ِ طبیعت ِ بی جان خسبیده در پَر ِ قو تهران و احمد دیپلمه ریاضی و ناراضی راننده تاک14. Short Motif Lyrics

Short Motif Lyrics

دستت به من نزن از دستت عاجزم ماندست همه کارهای زشتت تو حافظه‌ام جانت زمن بگیر و روحت زمن ببر هیچ آزگار سال د15. Tango Lyrics

Tango Lyrics

تمام این شعر که سه واژه‌اش را هنوز بیشتر نسروده‌ام قبل از این نسروده‌ام می‌خواهد بگوید که هوا برای زندگی‌16. Cordoba / Scenes from Summer Lyrics

Cordoba / Scenes from Summer Lyrics

کشاله ها, کشاله ها, کشاله های ران من کشاله های ران تو برید امان من! جان من! برید امان من! درد تو رسید تا مغز استخو17. Verano Porteno Lyrics

Verano Porteno Lyrics

یک بار در یک بار خود را می کُشم می کِشم میان سر و صدایان گیتار و استکان و بعد بر می خیزم و از در بیرون می روم یک18. Baghali Lyrics

Baghali Lyrics

من از دل کناری نجستم نجستم تو هم هیچ هیچ هیچ بارم نکردی خراج ملک ری پرداخت می کردم به زلفانت من از ته با تو در آ19. Guardande Las Vacas, Pt. II Lyrics

Guardande Las Vacas, Pt. II Lyrics

نه محدبی که حیوانم از وجود بر تو شاخ شود نه مقعر چنان که از تو بگریزم تنها راستی ٬استوار و رستاخیزنده که هرچه20. Chanson de feu follet Lyrics

Chanson de feu follet Lyrics

دل داده ی من, دلبر و دل داده ی من دلبر سودابه ی من مهتابه ی من, دست به آفتابه ی من هیکل قرقاوه ی من, روغن مایتابه