Search your favorite song right now

1. Om Tare Tuttare Ture Soha Tara Mantra - Om Dalieh Du Dalieh Dulieh Souha - Version by August Fenris

 • Duration: 623
 • Channel: music
Om Tare Tuttare Ture Soha Tara Mantra - Om Dalieh Du Dalieh Dulieh Souha - Version by August Fenris

Om Tare Tuttare Ture Soha Tara Mantra - Om Dalieh Du Dalieh Dulieh Souha - Version by August Fenris Version by August Fenris Produced by Mauricio Ramanat


2. Green Tara - Om Tare Tuttare Ture Soha - Mercedes Bahleda

 • Duration: 658
 • Channel: music
Green Tara - Om Tare Tuttare Ture Soha - Mercedes Bahleda

Green Tara - Om Tare Tuttare Ture Soha - Mercedes Bahleda


3. Om Tare Tuttare

 • Duration: 433
 • Channel: music
Om Tare Tuttare

Om Tare Tuttare5. Sitatara (White Tara) mantra - Om Tare Tuttare

 • Duration: 407
 • Channel: music
Sitatara (White Tara) mantra - Om Tare Tuttare

Sitatara (White Tara) mantra - Om Tare Tuttare


6. Om Tare Tuttare Ture Soha, Tara Mantra

 • Duration: 441
 • Channel: shortfilms
Om Tare Tuttare Ture Soha, Tara Mantra

Om Tare Tuttare Ture Soha, Tara Mantra


7. Deva Premal & Miten - Om Purnam, Dakshina

 • Duration: 165
 • Channel: music
Deva Premal & Miten - Om Purnam, Dakshina

Deva Premal & Miten - Om Purnam, Dakshina


8. Deva Premal et Miten - Om Purnam.

 • Duration: 165
 • Channel: music

9. Om Schree Saché ✫✫✫ Deva Premal

 • Duration: 600
 • Channel: creation
Om Schree Saché ✫✫✫ Deva Premal

Meditar repitiendo un mantra es una experiencia llena de misticismo y magia...


10. Deva Premal - Om Hraum Mitraya

 • Duration: 268
 • Channel: music
Deva Premal - Om Hraum Mitraya

Deva Premal - Om Hraum Mitraya


11. ✿ Om Mani Padme Hum ✿ Deva Premal

 • Duration: 485
 • Channel: shortfilms
✿ Om Mani Padme Hum ✿ Deva Premal

- Úm ma ni bát di hồng. Nếu có người viết chép Đại Minh này, đồng với việc viết chép 8 vạn 4 ngàn Pháp tạng. Nếu lấy kim bảo cõi Trời tạo hình tượng của các đức Như Lai số như vi trần, không bằng chép viết một chữ trong sáu chữ Đại Minh này, chỗ thu hoạch công đức quả báo không thể nghĩ bàn, người ấy sẽ được 108 món Tam-ma-địa môn.


12. Deva Premal et Miten - Om Namo

 • Duration: 658
 • Channel: music

13. Deva Premal, Miten & Manose ( Guest Maneesh de Moor) OM Kumara (Innocence)

 • Duration: 607
 • Channel: music
Deva Premal, Miten & Manose ( Guest Maneesh de Moor) OM Kumara (Innocence)

Deva Premal, Miten & Manose ( Guest Maneesh de Moor) OM Kumara (Innocence)


14. DEVA PREMAL - OM NAMAHA SHIVAYA

 • Duration: 384
 • Channel: music
DEVA PREMAL - OM NAMAHA SHIVAYA

Om Namaha Shivaya


15. Om Gam Ganapataye Namaha- Deva Premal

 • Duration: 489
 • Channel: music
Om Gam Ganapataye Namaha- Deva Premal

Om Gam Ganapataye Namaha- Deva Premal


16. Deva Premal - Om Namo Bhagavate

 • Duration: 432
 • Channel: music
Deva Premal - Om Namo Bhagavate

Deva Premal - Om Namo Bhagavate


17. Om Namo Bhagavate~Deva Premal

 • Duration: 435
 • Channel: music
Om Namo Bhagavate~Deva Premal

Om Namo Bhagavate~Deva Premal


18. ✿ Om Mani Padme Hum ✿ Deva Premal

 • Duration: 485
 • Channel: music
✿ Om Mani Padme Hum ✿ Deva Premal

Úm ma ni bát di hồng. Nếu có người viết chép Đại Minh này, đồng với việc viết chép 8 vạn 4 ngàn Pháp tạng. Nếu lấy kim bảo cõi Trời tạo hình tượng của các đức Như Lai số như vi trần, không bằng chép viết một chữ trong sáu chữ Đại Minh này, chỗ thu hoạch công đức quả báo không thể nghĩ bàn, người ấy sẽ được 108 món Tam-ma-địa môn.


19. Deva Premal - Om Ram Ramaya

 • Duration: 392
 • Channel: music
Deva Premal - Om Ram Ramaya

2015 Holiday Gift http://goo.gl/84Gd2S Popular Funny Shirts http://goo.gl/z5ijXR Pro Gifts 2015 http://goo.gl/OIw4cM


20. David-John Love invoking PROTECTION

 • Duration: 145
 • Channel: music
David-John Love invoking PROTECTION

Invoking protection with the help of Deva Premal - Om Tare Tuttare